Üldtingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna Soodneköök OÜ vahel, Soodneköök OÜ vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Soodneköök OÜ vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Soodneköök OÜ -l on õigustatud arengust tulenevalt ning Soodneköök OÜ parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.soodneköök.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused samuti täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.soodneköök.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Soodneköök OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hind
2.1. Soodneköök OÜ hinnad kehtivad Tingimuste punkti 4.3. alapunktis 1) või 2) sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.
2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Teie ostukorvis.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile „Lisa ostukorvi“.
3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „kogus“. Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed ning vormistamiseks klikkige lingile „Kinnita tellimus”.
3.3. Peale seda saadetakse kliendile, tema poolt sisestatud meili aadressile tellimus/arve.
3.4. Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluvast summast 50% laekumisest Soodneköök arvelduskontole.

4. Toodete eest tasumine
4.1. Makse sooritamiseks klikkige tellimuse vormistamise leheküljel nupule „Kinnita tellimus”. Makse aluseks olev tellimus/arve saadetakse Teile tellimuse kinnitusena ka elektronpostiga. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuses sisalduvale soovile.
4.2. Toodete eest saate tasuda:
1) internetipanga kaudu
2) krediitkaardiga
3) muul Teile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadiga).
4.3.Toodete eest esitatud arvete tasumine toimub ettemaksuna 100% arvel tasumisele kuuluvast summas.
4.4 Tellitavate toodete eest esitatud arvete eest tasumine toimub ettemaksuna 50% , arve järgi kuuluvast summast 3 päeva jooksul , lugedes arve väljastamisest ning jääk 50% makstavast summast hiljemalt kauba väljastamise päeval. Kauba saabumisest lattu teavitatakse klienti emaili või telefoni teel.
4.5. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole 3 päeva jooksul arvates arve väljastamisest tasunud arvet.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud transpordiviisiga .
5.2. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Soodneköök OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel. Teavitamine toimub 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.
5.3. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.
5.4. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
5.5. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Soodneköök OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.6. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile ruth@soodnesisustus.ee või Soodneköök OÜ kontakttelefonile 5028580.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Soodneköök OÜ elektronposti aadressile ruth@soodnesisustus.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades Soodneköök OÜ kontakttelefonil 5028580.
6.2. Peale toodete kättesaamist on Tarbijal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Tarbijale ei sobi, on Tarbijal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, saates reklamatsioon meilile ruth@soodnesisustus.ee
6.3. Tellimuse tühistamisel punkti 4.4 või punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4. sätestatud juhtudel. Tellimust saab tühistada ja toodet tagastada juhul kui toode on ostetud läbi Soodneköök OÜ e-poe.
6.4. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Soodneköök OÜ -st; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Msoodneköök OÜ -l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Soodneköök OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Soodneköök OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub selgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks. Tagastatud toode peab olema pakendatud sellisena , nagu oli kauba kätte saamisel!

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1. Soodneköök OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta (firmadel 1 aasta) jooksul arvates toodete Teile üleandmisest. Muudel juhtudel vastavalt seaduses ette nähtud korras.
7.2. Soodneköök OÜ ei vastuta:
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel teatage telefonil 5028580 või saatke email aadressile ruth@soodnesisustus.ee hiljemalt 2 nädala jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures oleva puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele!
7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Soodneköök OÜ kulul.
7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. Soodneköök OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Soodneköök OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Soodneköök OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Soodneköök OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Soodneköök OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused
9.1. Kõiki Soodneköök OÜ külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Soodneköök OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist Soodneköök OÜ andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, samuti Soodneköök OÜ -l puudub neile juurdepääs.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktid
9.3. Teie ja Soodneköök OÜ vahel seoses Soodneköök OÜ vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.